Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №018 / 19.03.2019 г.


ДО
"Нуртс България" АД

ул. "Кукуш" №1

гр. София

Настоящото Съобщение № 18/19.03.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. София, ул. "Кукуш" № 1, видно от известие за доставяне CN 15

СЪОБЩЕНИЕ
018
гр. Силистра
, 19.03.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 18/19.03.2019 гна "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК 131468980 с адрес гр. София, ул. "Кукуш" №1 за строеж на "Преустройство на съществуваща базова станция SLS0033.a001 "Sratzimir" с честотен обхват 900MHz на "А1 БЪЛГАРИЯ" ЕАД с идентификатор ПИ 68254.18.404 по КК и КР на гр. Силистра, с. Срацимир, общ. Силистра.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите страни по законосъобразност чрез Община Силистра до началника на РДНСК-СЦР, гр. Русе, ул. "Отец Паисий" №5, п.к. 44 в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 27 март 2019 г. / Печат