Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-429 / 28.02.2019 г.


ДО
М.Т.П.
Ул."Васил левски " №7, ет.7, ап.4
гр. Бургас

Настоящата Заповед №ЗК-429/28.02.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-429
гр. Силистра 28.02.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.62, ал.2 от Административнопроцесуалния кодекс СЪОБЩАВА, че  ИЗМЕНЯ Заповед №ЗК-1186 от 21.07.2014 г. в частта на стр.2, т.3 за УПИ ІХ заобществено обслужване и озеленяване и УПИ XХ за обслужване в кв.193 се сливат в един УПИ и същият се разделя на следните УПИ: УПИ ІХ за обществено обслужване и озеленяване, УПИ ХХІV9060 - за обществено обслужване "Дом Дръстър" на СНЦ "Дръстър-Силистра", УПИ ХХV9059 - за жилищно застрояване, УПИ ХХVІ за обществено обслужване и озеленяване, обособява нов УПИ ХІХ за обслужване и УПИ ХХ за обслужване, съгласно кафяво зелено защриховани линии и надписи в изготвения проект за ИПЗ".

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 27 март 2019 г. / Печат