Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №ЗК-526 / 04.04.2019 г.


ДО
Димо Цанев Цанев
ул. "Кълъраш" № 11 ет. 1 ап. 2
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-526/04.04.2019г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Кълъраш" № 11 ет. 1 ап. 2, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00JR9Q 2.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-
526
гр.Силистра
04.04.2019 г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-526 от 21.03.2019г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 467 и ПУП - план за регулация за  УПИ II-467 в кв. 83, по плана на с. Бабук, община Силистра.

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 04 април 2019 г. / Печат