Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Покана за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от АПК


№ Изх.К-1466#4/04.04.2019 г.

ДО:
Г. В. Г.
ЖК "НАДЕЖДА - 2" № 253, ВХ. А, ЕТ. 3, АП. 8
ГР. СОФИЯ

Относно: Доброволно изпълнение навлязла в сила Заповед№ЗК-437 / 28.02.2019 г., издадена от Кмета на община Силистра, относно предприемане на спешни мерки за заздравявяне или премахване на самосрутваща се сграда, находяща се на адрес: гр. Силистра, ул. "София" № 27.

ПОКАНА
за доброволно изпълнение
по чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Г.,

Във връзка със заведено административно производство по реда чл. 195, във връзка с чл. 169 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед № ЗК-437/28.02.2019 г. за предприемане на спешни мерки за заздравявяне или премахване на самосрутваща се сграда, находяща се в Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 66425.500.2385 по Кадастрална карта и кадастрални регистри /КК и КР/ на гр. Силистра, на адрес: гр. Силистра, ул. "София" № 27. Заповедта не е обжалвана по реда на чл. 215 от ЗУТ, влязла е в законна сила на 27.03. 2019 г. и подлежи на изпълнение.

На основание чл. 277, ал. 1 от АПК, Ви поканвам в 14 /четиринадесет/ дневен срок от получаване на настоящата покана да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед. При липса на доброволно изпълнение от Ваша страна, заповедта ще бъде изпълнена принудително по реда на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Силистра, приета с решение № 178 по протокол № 8 от 17.04.2008 г. на Общински съвет Силистра, като срещу Вас ще бъде образувано административнонаказателно производство и наложена глоба, съгласно разпоредбите на чл. 232, ал. 6 от ЗУТ. При неизпълнение на заповедта, на основание чл. 271, ал. 3 от АПК ще бъде поискано съдействие от органите на МВР и други специализирани държавни и контролни органи. Съгласно чл. 13, ал. 2 от горецитираната наредба, разходите по извършеното принудително премахване са за сметка на собственика на сградата и ще бъдат събрани от Вас по реда на Гражданскопроцесуаления кодекс /ГПК/.

С уважение,
 /заличени обстоятелства па чл.2 от ЗЗЛД/

Д-Р Ю. Н.
Кмет на Община Силистра

Публикувано на: 04 април 2019 г. / Печат