Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 15/ 09.04.2019 г.


ДО
"Славел-Трейд" ЕООД
гр. Силистра
ул." Индустриална зона -Запад" ПЗ-Запад

Настоящото Обявление № 15/09.04.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е неизвестен.  

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15
гр. Силистра  09.04.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен  проект: " ПУП - ПР на УПИ VII 479в в кв. 4 ПЗ"Запад", гр. Силистра , общ. Силистра."

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 12 април 2019 г. / Печат