Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-646 / 03.04.2019 г.


ДО
Собствениците на ПИ 66425.501.2781 по КККР
ул. "Ангел Кънчев" № 7
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-646/03.04.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. адресът на заинтересованите лица не е известен и не са намерени на посочения адрес.

З А П О В Е Д
№ЗК-646 от
03.04.2019 г.
На основание чл. 195, ал.5, във връзка с чл.196, ал.3 от Закона за устройство на територията

НАРЕЖДАМ

На собствениците на сграда с адрес гр. Силистра, ул. "Ангел Кънчев" №7, да предприемат в 30 /тридесет/ дневен срок действия за извършване на необходимите строително-ремонтни работи по премахване на жилищната сграда на горепосочения адрес и да се ограничи свободния достъп до имота в компрометираните му участъци, в интерес на сигурността и безопасността на собствениците и преминаващите в близост граждани.

При неспазване на срока за доброволно изпълнение, заповедта ще бъде изпълнена за сметка на собствениците на имота.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок, като съгласно чл. 217, ал. 1, т. 9 от ЗУТ, жалбите и протестите срещу административният акт не спират изпълнението му.

Публикувано на: 19 април 2019 г. / Печат