Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №18 / 08.05.2019 г.


ДО
Неизвестен собственик
на ПИ №66425.501.2842
по КККР на гр. Силистра

Настоящото Обявление №18/08.05.2019 г. се поставя на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. съгласно КРНИ собственика е неизвестен.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18
гр. Силистра 08.05.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ V-2841 и УПИ-2839,2840, кв.77 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 08 май 2019 г. / Печат