Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №19 / 13.05.2019 г.


ДО
А. А. А.
ул."Филип Тотю" №4а
гр. Силистра

Настоящото Обявление №19/13.05.2018 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Филип Тотю" №4а, видно от известие за доставяне № 00K09L 7.

ОБЯВЛЕНИЕ
19
гр. Силистра 13.05.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП -план за регулация на УПИ ІІ-1995,1996 в кв. 167 извън ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 13 май 2019 г. / Печат