Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №20 / 13.05.2019 г.


ДО
"Липа-38"ООД
гр.Силистра
ул." ПЗ"Запад"

Настоящото Обявление №20/13.05.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е неизвестен.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 20

гр. Силистра 13.05.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ПС за ел. захранване с ЕК 10kv на БКТП 20/10/0.4kv в УПИ V128 , кв.6 по плана на ПЗ" Запад" гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 15 май 2019 г. / Печат