Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1047 / 14.06.2019 г.


ДО
"СЛАВЕЙ- ТРЕЙД"ЕООД
ул.ПЗ " ЗАПАД"
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1047/14.06.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ЗК-1047
гр. Силистра 14.06.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект за : " Проект за изменение на ПУП-ПР на УПИ VII 479 в кв.4,ПЗ " Запад",гр. Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра

Публикувано на: 24 юни 2019 г. / Печат