Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №30 / 04.07.2019 г.


ДО
Неизвестен собственик на ПИ66425.500.3249

гр. Силистра

Настоящото Обявление №30/04.07.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Славянска" №30, видно от известие за доставяне № 00КАОР.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 30

гр. Силистра 04.07.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИVІІІ-3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249, кв. 97- ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 18 юли 2019 г. / Печат