Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-851 / 14.05.2019 г.


ДО
А. А.
А.
Собственик на ПИ 66425.504.67

гр. Силистра

Настоящота Заповед №ЗК-851/14.05.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-851

гр. Силистра 14.05.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - ИПР за УПИ I за озеленяване и обслужване и УПИ XII 3022,66 в кв. 3, местност "Меджиди Табия" , гр. Силистра"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 16 юли 2019 г. / Печат