Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №31 / 04.07.2019 г.


ДО
Д.К.Г. собственик на
ПИ 41143.500.919 по КККР на
с.Калипетрово общ. Силистра

Настоящото Обявление № 31/04.07.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне №00КАРW  8 не e получено лично от лицето.

ОБЯВЛЕНИЕ
№31

гр. Силистра 04.07.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ХХХІХ 896  и  УПИ ХL 896, кв. 64, с. Калипетрово, общ.Силистра

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3  от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения по проекта до  Община Силистра.

Публикувано на: 25 юли 2019 г. / Печат