Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1166 / 09.07.2019 г.


ДО
Г. П.К.
Собственик на ПИ 66425.501.1996
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1166/09.07.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същата е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1166

гр. Силистра 09.07.2019 г.

Община - Силистра на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: " ПУП -изменение на план за регулация на УПИ ІІ-1995,1996 в кв.167 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 05 август 2019 г. / Печат