Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №71 / 09.08.2019 г.


ДО
Д. Д. К
Ул. "Лале" №5
гр. Силистра

Настоящото Съобщение № 71/09.08.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес гр. Силистра, ул. "Лале" № 5, видно от известие за доставяне R PS 7500 00KHWZ P

СЪОБЩЕНИЕ
№ 71

гр. Силистра 09
.08.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и 2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 71/09.08.2019 г на Ивелина Атанасова Петрова и Галя Атанасова Петрова ул. "Божур" № 8 за строеж на "Промяна на предназначението на част от жилищна сграда и пристройка към нея за обособяване на търговски обект и надстройка с един етаж на търговския обект" вПИ 66425.501.1158 по КК и КР на гр. Силистра, съставляващ УПИ IV-1158, кв. 101 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите страни по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 11 септември 2019 г. / Печат