Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №1б / 19.09.2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
/ 19.09.2019 г.

ДО:
В. В. А.
УЛ. "СИМЕОН ВЕЛИКИ" № 2, ЕТ. 6, АП. 21
ГР. СИЛИСТРА

Уведомяваме Ви, че за установен незаконен строеж: "Пристройка за стопанска сграда с размери 7,00/5,50 м", находящ се в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор № 66425.513.428 по КК и КР на гр. Силистра, местност "Сър Йолу" е съставен Констативен акт № 3/22.08.2019 г., който е основание за завеждане на административно производство по реда на чл.225 а от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Със съдържанието на Констативен акт № 3/22.08.2019 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики" № 33, ІІ етаж, стая № 216.

Възражения срещу констативния акт могат да бъдат подавани в седем дневен срок, считано от 20.09.2019 г.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 19.09.2019 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.

Публикувано на: 19 септември 2019 г. / Печат