Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №35 / 23.08.2019 г.


ДО
Д. Е. Д.
ул."Патриарх Евтимий" №47
гр. Силистра

Настоящото Обявление №35/23.08.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул. "Патриарх Евтимий" №47.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 35

гр. Силистра 23.08.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП -план за регулация/ПР/ за УПИ - 188,189, и УПИ ХІХ-190 в кв. 26 по плана на извън ЦГЧ на гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 09 септември 2019 г. / Печат