Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1640 / 17.10.2019 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ЗК-1640
гр. Силистра
17.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и чл.124а, ал. 2, от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-1258 от 16.09.2019 г. от "Трейд Транс Силистра" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 41143.503.155 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра при следните условия:

1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 41143.503.155 по КК и КР на с. Калипетрово, Oбщ. Силистра.

2. Цел и задачи на проекта:

  • С предложението за изработване на ПУП - ПЗ се предвиждат ограничителни застроителни линии и следните устройствени показатели в устройствена зона Пп: плътност на застрояване /П застр./ до 80%, Кинт до 2.5, минимална озеленена площ /П озел./ мин. 20% и начин на застрояване - "е".

3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.

4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

6. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

Д-Р МИРОСЛАВ ВЕЛИКОВ ТОДОРОВ
За Кмет на община Силистра на основание Заповед ЗК-1518/19.09.2019 г.

Публикувано на: 18 октомври 2019 г. / Печат