Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №47 / 01.10.2019 г.


ДО
Неизвестен собственик на ПИ66425.504.19
гр. Силистра

Настоящото Обявление № 47 / 01.10.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 47
гр. Силистра 01.10.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е ИЗРАБОТЕН проект: "ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 66425.504.532 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра "

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 10 октомври 2019 г. / Печат