Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №41 / 24.09.2019 г.


ДО
К.Т.Х.
гр.Силистра
ул."31-ви Полк" № 37,ет.3,ап.8

Настоящото Обявление №19/13.05.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Петър Бояджиев" № 23, видно от известие за доставяне№00K09J 5

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 41
гр. Силистра 24.09.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на- план за регулация на УПИ IX-569 за производствено и складова дейност в кв.1 по плана на ПЗ " Запад"- гр. Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 22 октомври 2019 г. / Печат