Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №39 / 16.09.2019 г.


ДО
К.И. Х.
собственик на поземлен имот № 66425.501.2747
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 39 /16.09.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 39

гр. Силистра
16.09.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план/ ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ за УПИ VІ-2743,2744 в кв. 86 по плана извън ЦГЧ- гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 15 октомври 2019 г. / Печат