Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №51 / 15.10.2019 г.


ДО
Ю. Ю. А.
гр.Силистра
ул."31-ви Полк" № 29,ет.3,ап.5

Настоящото Обявление №51/15.10.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."31-ВИ ПОЛК" № 29, ет.3, ап.5 видно от известие за доставяне №00LRAH W

ОБЯВЛЕНИЕ
51
гр. Силистра
15.10.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатори 07329.36.7, 07329.36.8, 07329.36.9, 07329.36.10, 07329.36.11, 07329.36.13 и 07329.36.15 по КК и КЗ на с. Българка, местност "Черешата", община Силистра

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Силистра.

Публикувано на: 12 ноември 2019 г. / Печат