Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №52 / 15.10.2019 г.


ДО
С.М.А.
Гр.Силистра
ул."Мак" № 11

Настоящото Обявление №52/15.10.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Мак" № 11, видно от известие за доставяне №00LRBD T

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 52

гр. Силистра 15.10.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на- план за регулация на УПИ XI-955,кв.106 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, община Силистра"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 13 ноември 2019 г. / Печат