Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №53 / 15.10.2019 г.


ДО
П.П.П.
Гр.Силистра
ул."Охрид" № 3

Настоящото Обявление №53/15.10.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Охрид" № 3, видно от известие за доставяне №00LRBJ Z

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 53

гр. Силистра 15.10.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за изменение на- план за регулация на УПИ V-2786, 8837,кв.30 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, община Силистра"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 13 ноември 2019 г. / Печат