Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1750 / 07.11.2019 г.


ДО
Д. Е. Д.
собственик на ПИ66425.501.188
гр. Силистра

Настоящота Заповед №ЗК-1750/07.11.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ ЗК-1750

гр. Силистра 07.11.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ ХХ-188,189 и УПИ ХІХ -190, кв. 26 по плана на извън ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра."

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 07 ноември 2019 г. / Печат