Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-1748 / 07.11.2019 г.


ДО
И.К.П.
Собственик на ПИ66425.500.3243
гр. Силистра

Настоящота Заповед №ЗК-1748/07.11.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ЗК-1748

гр. Силистра 07.11.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИVІІІ-3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249, кв. 97- ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра.", поправка на Заповед №ЗК-1435/29.08.2019г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 02 декември 2019 г. / Печат