Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №64 / 21.11.2019 г.


ДО
К.Т.Г. собственик на
ПИ 41143.500.1235 по КККР на
с.Калипетрово общ. Силистра

Настоящото Обявление № 64/21.11.2019 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне №0005IW  0 не e получено лично от лицето.

ОБЯВЛЕНИЕ
64
гр. Силистра 21.11.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ  VІ 156 1, кв. 33,с. Калипетрово, общ.Силистра

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3  от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения по проекта до  Община Силистра.

Публикувано на: 07 януари 2020 г. / Печат