Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение №99 / 02.12.2019 г.


ДО
Т. Н. Ч.

СОБСТВЕНИК НА ИМОТ

ГР. СИЛИСТРА

УЛ. АНАСТАС ЯНКОВ № 4

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 99
гр. Силистра 02.12.2019 г.

Община - Силистра на основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадено Разрешение за строеж № 99/02.12.2019 г. на Община Силистра за строеж на "Основен ремонт, преустройство и надстройка на сграда с идентификатор 66425.500.3223.2 за обособяване на първия етаж-самостоятелен обект за обслужващи дейности и битови услуги на втори етаж-склад" местоположение ПИ 66425.500.3223 УПИ XI-3223, кв. 98 по плана на гр. Силистра, ул. Д-р Анастас Янков № 4.

На основание чл.215 от ЗУТ разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 20 януари 2020 г. / Печат