Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление


Община Силистра на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация / ПР/ на Централна градска част /ЦГЧ/ на гр. Силистра, Община Силистра - І етап".

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на настоящото обявление в Държавен вестник, заинтересуваните страни могат да се запознаят с проекта в сградата на Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения, и искания до общинската администрация.

* Приложение

Публикувано на: 21 януари 2020 г. / Печат