Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №1 / 06.01.2020 г.


ДО
С.М.И.
собственик на поземлен имот № 66425.501.210
по КККР на гр. Силистра
Ул. "Драгалевска", №8, вх.Д, ет.3, ап.90
Гр.София

Настоящото обявление № 1/06.01.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ДР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото не е потърсено на адреса, видно от известие за доставяне №00M7O4 Е.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 1
гр. Силистра
06.01.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " ПУП - ИПРЗ за УПИ ХІ198, УПИ Х199, УПИ ІХ200 и УПИVІІІ201 в кв. 76 по плана на гр. Силистра, община Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 20 февруари 2020 г. / Печат