Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-285 / 13.02.2020 г.


ДО
С. М. А.
 УЛ." Мак " №11
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-285/13.02.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адреса.

З А П О В Е Д
№ЗК
-285
гр. Силистра 13.02.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Изменение на план за регулаця на УПИ XI-955, кв. 106 по плана на извън ЦГЧ- гр. Силистра, община Силистра"

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 06 март 2020 г. / Печат