Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №6 / 28.01.2020 г.


ДО
Кирил Пенев Пенев
ул. "Тодор Каблешков" № 8
гр. Варна

Настоящото съобщение № 6/11.03.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул."Тодор Каблешков" № 8, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00MKRM C

O Б Я В Л Е Н И Е
6
гр. Силистра
28.01.2020г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 225, и ПУП - план за регулация на УПИ IX225 в кв. 27 по плана на с. Срацимир, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 11 март 2020 г. / Печат