Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №15 / 18.02.2020 г.


ДО
И.П.И.
С.Айдемир
ул."София"№110А

Настоящото Обявление №15/18.02.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес, с. Айдемир, ул." София" №110А, видно от известие за доставяне № 00MKQZ O           

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 15

гр. Силистра 18.02.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: " Проект за ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 00895.114.314, местност " Балтата", землището на с. Айдемир, община Силистра

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 12 март 2020 г. / Печат