Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №7 / 30.01.2020 г.


ДО
Я. Р. А.
собственик на
ПИ 66425.501.4667 по КККР на
гр. Силистра

Настоящото Обявление № 7/30.01.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. известие за доставяне №00MООQ Н не e потърсено от лицето.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 7

гр. Силистра 30.01.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.1289, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен

"Подробен устройствен план -/ПУП/ - План схема /ПС/ за ПИ с идентификатор 66425.501.4667 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра"

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Силистра.

Публикувано на: 26 март 2020 г. / Печат