Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 26 / 31.03.2020 г.


ДО
Мария Данчева Русанова
ул. "Камчия" № 8   
с. Сребърна

            Настоящото съобщение № 26/30.04.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Сребърна, ул."Камчия" № 8, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00MONK A

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 26
гр. Силистра 31.03.2020г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 437, и план за регулация на УПИ VII437 в кв. 34 по плана на    с. Сребърна, общ. Силистра.
         На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 30 април 2020 г. / Печат