Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед №ЗК-485 / 19.03.2020 г.


ДО
Юмер Юмер Асип

ул.
"31-ви полк" №29, ет.3,ап.5
гр. Силистра

собственик на имот 07329.36.1

Настоящото съобщение за издадена Заповед № ЗК-485 от 19.03.2020 г. на Кмета на община Силистра, се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е не потърсено на адрес: ул. "31-ви полк" №29, ет.3,ап.5, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00КЕV3 :Р.

З А П О В Е Д
№ ЗК-485

гр. Силистра 19.
03.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 07329.36.24 по КК и КР на с.Българка, Община Силистра, м-ст "Черешата".

Заповедта подлежи на обжалване чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Публикувано на: 23 март 2020 г. / Печат