Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 25/ 30.03.2020 г.


ДО

М.К.П.

ИНДУСТРИАЛНА ЗОНАЗАПАД

гр. Силистра

 

 

            Настоящото обявление се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание § 4, ал. 2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. получателя се е преместил на друг адрес или е неизвестен собственик.

O Б Я В Л Е Н И Е

№25

 гр. Силистра 30.03.2020г.

 

Община - Силистра на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "ПУП - план за регулация на УПИ IV-за промишлена складова дейност и УПИ X-за производствено складова дейност, в кв.7 по плана на ПЗ"ЗАПАД"гр. Силистра"   

         На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл. 128, ал. 3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 12 май 2020 г. / Печат