Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 36/02.06.2020 г.


До
Неизвестен собственик
 на поземлен имот № 66425.501.4642
по КККР на гр. Силистра
Настоящото обявление № 36 /02.06.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 36

гр. Силистра 02.06.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за застрояване/ПЗ/ за ПИ с идентификатор 66425.501.4641 по КККР на  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 04 юни 2020 г. / Печат