Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-760/ 05.06.2020 г.


ДО
Мария Данчева Русанова
ул. "Камчия" №  8
с. Сребърна

 

Настоящото съобщение № ЗК-760/05.06.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: с. Сребърна, ул. "Камчия" № 8, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00MWHB 3.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-760
гр.Силистра 05.06.2020г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-760 от 18.05.2020г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 437 и ПУП - план за регулация на УПИ VII-437 и VIII-437 в кв. 34, по плана на с. Сребърна, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Публикувано на: 05 юни 2020 г. / Печат