Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление №35 / 28.05.2020 г.


ДО
Велико Димов Жеков
гр.Силистра
ул."Баба Тонка" № 17

Собственик на имот 66425.501.1298

Настоящото Обявление №35 / 28.05.2020 г.се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ДР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на асрес,гр. Силистра, ул."Баба Тонка" № 17, ап.5 видно от известие за доставяне №00MRGL 7

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 35
гр. Силистра 28.05.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Подробен устройствен план/ПУП/-Работен устройствен план /РУП/ за УПИ ІV1298 в кв. 110 по плана на гр. Силистра, общ. Силистра" по КК и КЗ на гр.Силистра, общ. Силистра.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Силистра.

Публикувано на: 23 юни 2020 г. / Печат