Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 31/ 15.05.2020 г.


ДО

М.П.Е.
Гр.Силистра
ул."Македония"№42

Настоящото Обявление №31/15.05.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес,гр. Силистра, ул."Македония" №42, видно от известие за доставяне№00MWHR J 

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 31

гр. Силистра  15.05.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен  ПУП- ИПЗ за ПИ№ 66425.501.2182 по КК и КР гр. Силистра , общ. Силистра съставляващ УПИ VI2182 в кв.160 по плана на гр.Силистра, общ.Силистра
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 12 юни 2020 г. / Печат