Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-951/ 25.06.2020 г.


ДО
М.К.П.
 УЛ.Индустриална зона ЗАПАД
гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-951/25.06.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. същото е непотърсено на адреса. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-951
гр. Силистра  25.06.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ IVза промишлена складова дейност и УПИ Xза производствена складова дейност в кв. 7 по плана на ПЗ"Запад" гр. Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 03 юли 2020 г. / Печат