Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 38/ 04.06.2020 г.


ДО
С.И.Г.
Гр.Стара Загора
ул."Казански"№27,вх.А,ап.58

Настоящото Обявление №38 / 04.06.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул."Славянска", видно от известие за доставяне№ 00NBS7 Q

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 38
гр. Силистра  38/04.06.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП-план за регулация на УПИ I-3202,5025 за обществено и жилищно строителство в кв. 94 по плана на ЦГЧ- гр.Силистра, Общ. Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 07 юли 2020 г. / Печат