Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 29/ 09.07.2020 г.


ДО
Айдън Руфи Халим
ул. "Москва" № 2  
с. Брадвари

            Настоящото съобщение № 29/09.07.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес:        с. Брадвари ул. "Втора" № 2, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00NBWU H

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 29
гр. Силистра 09.07.2020г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 230, и ПУП - план за регулация на УПИ II230  и УПИ III230 в кв. 44 по плана на с. Брадвари, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 09 юли 2020 г. / Печат