Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Обявление № 46/ 01.07.2020 г.


До
И.К.М.
Собственик на поземлен имот № 66425.501.1936
по КККР на гр. Силистра

Настоящото обявление № 46 /01.07.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. в КРНИ липсва информация.

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 46

гр. Силистра 01.07.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на подробен устройствен план / ПУП/ - план за регулация и застрояване/ПРЗ/ за УПИ ХХІ - 1936,1937,8919 в кв. 166 по плана на извън ЦГЧ на  гр. Силистра , общ. Силистра."
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен  срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.

Публикувано на: 15 юли 2020 г. / Печат