Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № ЗК-828/ 16.07.2020 г.


ДО
Стоян Димитров Стоянов
ул. "Бачо Киро" № 6 вх. Б ет. 8 ап. 46
гр. Силистра

Настоящото съобщение № ЗК-828/16.07.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр. Силистра, ул. "Бачо Киро" № 6 вх. Б ет. 8 ап. 46, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00NBKZ A.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ ЗК-828
гр.Силистра 16.07.2020г.

Община Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е издадена Заповед № ЗК-828 от 29.05.2020г. на Кмета на Община Силистра, за одобряване на проект: " Проект за изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 19 и изменение на план за регулация на УПИ X-19 в кв. 5, по плана на с. Българка, община Силистра.
Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите страни при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Публикувано на: 16 юли 2020 г. / Печат