Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Заповед № ЗК-1070/ 17.07.2020 г.


ДО
Неизвестен собственик на ПИ66425.500.3218
 по КККР на гр. Силистра

Настоящата Заповед №ЗК-1070/17.07.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. в КРНИ няма информация. 

З А П О В Е Д
№ ЗК-1070

гр. Силистра 17.07.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

  1. ПУП -ПЗ  план за  застрояване  на УПИХІІ-3243, кв. 97 по плана на ЦГЧ, гр. Силистра , общ. Силистра.
  2. Инвестиционен проект,разработен във всички части за строеж : Пристройка към съществуваща жилищна сграда.

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

Публикувано на: 28 юли 2020 г. / Печат