Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № 11/13.07.2020 г.


До
Д. Д. К.
Ул. Божур №8
Гр. Силистра

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
№ 11
гр. Силистра 13.07.2020

Община - Силистра на основание чл.154, ал.5, във връзка с чл. 152, ал.2, т.5, ал. 5 и 6 от ЗУТ  СЪОБЩАВА, че е със Заповед № 11/13.07.2020 г. е извършена поправка на Разрешение за строеж № 71/09.08.2019 г. на Община Силистра за строеж "Промяна на предназначението на част от жилищна сграда и пристройка към нея за обособяване на търговски обект и надстройка с един етаж на търговски обект".
На основание чл.215 от ЗУТ заповедта и разрешението за строеж заедно с одобрения инвестиционен проект могат да бъдат обжалвани от заинтересованите лица по законосъобразност чрез Община Силистра до Административен съд гр. Силистра, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение.

Публикувано на: 12 август 2020 г. / Печат