Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

ЗАПОВЕД № ЗК-1150 / 04.08.2020


ДО

Неизвестен собственик на ПИ66425.501.4647

 по КККР на гр. Силистра

 

Настоящата Заповед №ЗК-1150/04.08.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуален кодекс и  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к.  същото не е потърсено на адреса. 

 

З А П О В Е Д

№ ЗК-1150

гр. Силистра 04.08.2020 г.

 

Община - Силистра на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ                    СЪОБЩАВА, че е одобрен  проект : ПУП -ПЗ  план за  застрояване  за ПИ 66425.501.4646 по КККР на гр. Силистра , общ. Силистра.

 

        На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.

 

Публикувано на: 13 август 2020 г. / Печат