Община Силистра

Начало | Общинска собственост | Профил на купувача | Защита на лични данни

Съобщение № 12/14.07.2021 г.


ДО:
АТАНАС БАЙЧЕВ
СОБСТВЕНИК НА ИМОТ 66425.500.3986.2
С АДРЕС НА ИМОТА
ГР. СИЛИСТРА, УЛ. " КУЮМДЖИ ЕНЧО" № неизвестен

 

 

            Уведомяваме Ви, че с писмо с № ВхК-2208/18.03.2021 г.на Районна прокуратура гр. Силистра е постановено, извършване на проверка за състоянието на сграда - паметник на културата, находяща се на адрес: гр. Силистра,                         ул. "" КУЮМДЖИ ЕНЧО" неизвестен.

            В тази връзка отКомисията за освидетелстване на опасни сгради, назначена със Заповед № ЗК-415/02.03.2021 г. на Кмета на Община Силистра, е извършена проверка и оглед на място и е съставен Протокол от 15.03.2021 год. Предвид констатациите от проверката и на основание чл. 195, ал. 4, във връзка с чл. 169, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, от Кмета на Община Силистра е издадена Заповед  № ЗК-611/16.04.2021 г. за предприемане н а мерки за укрепване и извършване на ремонт на сградата.

            Със съдържанието на издадената Заповед  № ЗК-611/16.04.2021 г. може да се запознаете в сградата на Община Силистра - гр. Силистра, ул. "Симеон Велики", №33, ІІ етаж, стая 216.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ, чрез Община Силистра пред Административен съд - Силистра в 14-дневен срок от съобщаването, като съгласно чл. 217, т. 9 от ЗУТ, жалбите и протестите срещу административният акт не спират изпълнението му.

Настоящето съобщение беше залепено на обекта и на таблото в сградата на Община Силистра на 14.07.2021 г. и удостоверява, че собственик на сграда с идентификатор 66425.500.3986.2

по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КК и КР/ на гр.Силистра е уведомен по реда на § 4, ал. 1 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗУТ.

Публикувано на: 14 юли 2021 г. / Печат